Edge


   دکتر ملیحه عرشی
مشاور فردی و خانواده، مددکار اجتماعی، صاحب امتیاز

مدیر و مسئول فنی کلینیک مددکاری اجتماعی ایران
سوابق تحصیلی:
لیسانس مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با معدل، 1378
فوق لیسانس مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی،
فوق لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1383
دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی، درحال تحصیل، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

رتبه های تحصیلی:
- کسب رتبه اول در فوق لیسانس رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق و تجارب شغلی:
- مددکار اجتماعی مرکز روانپزشکی رازی از 9/1378 الی 4/1380 (گذراندن طرح نیروی انسانی).
- مدد کار اجتماعی شیرخوارگاه شبیر از 4/1380 الی 7/1381 ( استخدام رسمی ).
- کارشناس امور شبه خانواده، کارشناس اطلاعات امور اجتماعی و کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی از 7/1381 الی 7/1384.
- کارشناس گروه آموزشی مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از 7/1384 تا کنون.
- کارشناس طراحی طرح ساماندهی منطقه دروازه غار در بهزیستی شهرستان تهران.
- کارشناس ساماندهی آمار و اطلاعات در سازمان بهزیستی در سال 1382
- عضو شورای نویسندگان مجله نو اندیش (مجله بهزیستی استان تهران) در سال 1383
- مشاور صدای مشاور بهزیستی شهرستان تهران در سال 1384(یک روز در هفته).
- صاحب امتیاز و مسئول فنی کلینیک مددکاری اجتماعی ایران از 6/1382 تا کنون.
- مددکار اجتماعی و مشاور در کلینیک مددکاری اجتماعی ایران از ابتدای تاسیس تاکنون.
- رابط مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت و درمان و آموزش 1386 تاکنون.

عضویت در مجامع علمی-تخصصی داخلی و خارجی:
- انجمن جامعه شناسی ایران.
- انجمن علمی مدد کاران اجتماعی ایران.
- انجمن مددکاری اجتماعی ایران.
- کمیسیون زنان و کودکان مرکز مطالعات توسعه قضایی.

توانایی ها:
- آموزش و تدریس دروس روش تحقیق و آمار.
وتدریس آن SPSS- تسلط بر نرم افزار آماری
- اجرای آزمون های مختلف شخصیتی و هوشی.

سوابق آموزشی و تدریس:
- تدریس 4 دوره مهارت های زندگی به مربیان مراکز شبانه روزی بهزیستی شهرستان تهران.
- تدریس 4 دوره روابط با کودکان در مدارس و مهدهای شهرکهای صنعتی صنایع دفاع و دانشگاه مالک اشتر برای کارمندان.
- تدریس درس مددکاری اجتماعی برای مراقبین سازمان زندانها در سال 1384
- همکاری با دانشگاه شاهد در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز در سال 1380
- همکاری با دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز از سال 1383 تاکنون.
- همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی و احد رودهن در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز از سال 1384 تا کنون.
- همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز در نیمسال اول 86-85
- همکاری با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز از سال 1383 تاکنون.
- تدریس دروس روش تحقیق در دو سال تحصیلی84-83 و 85-84 برای دانشجویان مقطع تحصیلی لیسانس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
- تدریس درس کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی در سال تحصیلی 85-84 برای دانشجویان مقطع تحصیلی لیسانس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
راهنمایی پایان نامه ها:
- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی عوامل اجتماعی موثر در سوء مصرف مواد مخدر از نظر جوانان بومی شهر تهران دفاع شدهدر تاریخ 15/10/86
- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی میزان تأثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش اضطراب بیماران قلبی در تاریخ 13/11/86

سوابق پژوهشی:
طرحهای پژوهشی:
- بررسی علل تحمل خشونت در زنان شهر تهران (1382)، مجری: عرشی، ملیحه؛ ، بهزیستی شهرستان تهران.
- بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در نوجوانان مراکز شبانه روزی و نوجوانان داخل خانواده(1384) عرشی، ملیحه؛ تفرشی، فرانک؛ گردی، فلور؛ خشنودی فر، مهرنوش؛ دفتر پژوهش و مطالعات سازمان بهزیستی استان تهران
- بررسی کیفیت خدمات روستا مهدها(1378)، مجری: عرشی، ملیحه، سفارش دهنده: بهزیستی کشور، دفتر کودکان و نوجوانان.
مقالات:
- بررسی علل پائین بودن میانگین نمرات دانش آموزان،عرشی، ملیحه؛ چاپ شده در 5 شماره روزنامه نسل فردا در تاریخ های 30 و 31 تیر ماه و2و3و4 مرداد ماه 1378
- ارتباطات انسانی، آتش پور، سیدحمید؛ عرشی، ملیحه؛ چاپ شده درروزنامه نسل فردا درتاریخ 17 خرداد ماه 1378
- تاثیر خانواده بر خشونت خانوادگی، عرشی ، ملیحه؛ چاپ شده در فصلنامه نو اندیش پائیز 1383
- چاپ دو مورد مقاله جمع آوری شده در فصلنامه نو اندیش زمستان 1383 و تابستان 1384
- پذیرش مقاله بررسی پدیده خشونت علیه زنان و عوامل موثر برآن در زنان شهر تهران (1383)، عرشی ، ملیحه؛ مجله دانش و پژوهش در روان شناسی، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.
- سخنرانی در خصوص نظریه های مددکاری اجتماعی بالینی در همایش کلینیک های مددکاری اجتماعی ایران در 20 شهریور ماه 1385

تالیف و ترجمه:
- زیستن با ترس( درک و مقابله با اضطراب)، تالیف ایساک ام. مارکس؛ ترجمه: تفرشی، فرانک؛ خشنودی فر، مهرنوش؛ عرشی، ملیحه؛ گردی، فلور؛ تهران: کلام شیدا، زمستان 1384
- بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در نوجوانان مراکز شبانه روزی و نوجوانان داخل خانواده؛ پژوهشگران: تفرشی، فرانک؛ خشنودی فر، مهرنوش؛ عرشی، ملیحه؛ گردی، فلور؛ تهران: سازمان بهزیستی کشور،1385
- مقابله با تنش های روانی، آتش پور، سید حمید؛ عرشی ، ملیحه؛ زیر چاپ.
- روان شناسی روابط بین فردی، آتش پور، سید حمید؛ عرشی ، ملیحه؛ زیر چاپ.

پایان نامه ها:
- بررسی نگرش مادران در خصوص نقش رابطه مادر- فرزند در گرایش فرزند به انحرافات اجتماعی ، پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی،1378
- بررسی پدیده خشونت علیه زنان (همسر آزاری) و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر تهران در سال 1383
- بررسی عوامل موثر بر تحمل خشونت در زنان شهر تهران در سال 1382، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی، بهار 1383

دوره های آموزشی گذرانده شده:
-کارشناسان ستادی شبه خانواده بهزیستی استانها (13 ساعت)
- مدیریت مشارکتی(24 ساعت)
- راهنمای تلفنی(17 ساعت)
- سلسله کارگاههای (8 ساعت)
_آموزش سوء مصرف مواد و ازدواج (8 ساعت)
- سوء استفاده جنسی و مداخله درمانی(50 ساعت)
- مهارت های زندگی(50 ساعت)
- مفاهیم پایه فناوری اطلاعات(12 ساعت)
- استفاده از رایانه ویژه علوم بهزیستی(8 ساعت)
- اطلاعات و ارتباطات(16 ساعت)
- کارگاه NLP (8 ساعت)
- سرپرستان کارورزی در رشته مددکاری اجتماعی (16 ساعت)
- واژه پردازها(26 ساعت)
_ آموزش مدیریت موثر در ارتباطات (4 ساعت)
_ صفحه گسترده ها (26 ساعت)
_ ارائه مطالب (20 ساعت)
- کاربرد شیوه های نوین آموزش در سرپرستی دانشجویان مددکاری اجتماعی (8 ساعت)
- تلفیق روش های عملی در کارورزی دانشجویان(8 ساعت)
_ آموزش پیش از ازدواج (24 ساعت)
- آشنایی با اصول و فنون مداکره ویژه سازمان بهزیستی (4 ساعت)
- فن اداره جلسات ویژه سازمان بهزیستی(4 ساعت)
- بهداشت روانی در سازمان(4 ساعت)
_ بانکهای اطلاعاتی(26 ساعت)-
- سرپرستی در مددکاری گروهی (8 ساعت)
-شناسایی و دستیابی به منابع و اطلاعات داخلی و خارجی (56 ساعت)
_ جایگاه رفاه اجتماعی در توسعه پایدار (16 ساعت)
_ نظریه های مددکاری فردی در کارورزی (16 ساعت)
_ بررسی نقش روان شناسی و مشاوره و مددکاری در تأمین و توسعه امنیت روانی- اجتماعی (16 ساعت)
_ توانمند سازی در مددکاری اجتماعی و مشاوره با رویکرد علوم عصب شناسی و رفتار(36 ساعت)
_ فن ترجمه تخصصی 1 و 2 (60 ساعت)
_ Pre-IELTS2 (60 ساعت)
_ ارتباط بدون خشونت
_ اعتیاد و تروما (80 ساعت)
_ لیزرل (7 ساعت)
_ آینده پژوهی (7 ساعت)
_ تحقیق از طریق مصاحبه، مشاهده و بازدید از منزل (8 ساعت)

برگشت

Edge
Logo

عضویت در سایت |

جهت عضویت در سایت، ابتدا فرم عضويت را تکمیل نموده، سپس Login نمائید...
نام كاربري :
رمز عبور : 
خبرنامه کلینیک
جهت دریافت جدیدترین اطلاعات، با وارد کردن ایمیل خود عضو خبرنامه کلینیک شوید...

 
 
 
News & Events